P for Psychology

Alting begynder med dig selv - og dermed din personlige udvikling.

De fleste af os stræber efter lykke, og ligesom alt andet, vi mestrer, bliver lykke lettere, når vi ved præcis, hvad vi skal gøre. Vi er nødt til at tilegne os de rigtige psykologiske værktøjer og kompetencer, der sætter os fri og gør os i stand til at formulere vores drømme og visioner og vigtigst af alt, at omdanne dem til handlinger og den ønskede virkelighed.

Når vi står over for udfordringer, uventede resultater eller et utilfredsstillende miljø, er vi nødt til at spørge os selv: “Hvad kan jeg gøre?” “Hvad er min rolle i denne situation?” “Hvordan kan jeg bidrage? Vi kan regne med, at andre mennesker eller politikere kan løse vores personlige eller fælles problemer, herunder klimaforandringer, bæredygtighed og sundhedsproblemer. Vi skal tage ansvar for os selv, og det kræver særlige færdigheder. Desværre mangler mange af os disse færdigheder, som vi måske ikke har tilegnet os gennem vores opvækst.

I dette afsnit af SHAPE Your Future Life finder du en præsentation af boguniverset, der handler om at forme vores egen fremtid. Mange af os bliver inspireret af enkle og eventyrlige illustrationer, der tackler udfordringer, der er opstået tidligt i vores liv. Nedenfor finder du letfordøjelige film, artikler og øvelser, der hjælper dig med at udvikle dine psykologiske færdigheder. Bøgerne i Gør Verden Smukkere-serien og de tilhørende illustrationer kan virke enkle og måske endda barnlige, men de er bygget på omfattende viden, som har vist sig at have potentiale til at forandre åbne menneskers liv.

Serien Gør Verden Smukkere består af opslagsbøger, der hjælper dig på din rejse med at forme din fremtid. Vi foreslår, at du læser og arbejder med dem i følgende rækkefølge: Bog 1, 5, 6, 2, 3. Bog 4 er især gavnlig for mennesker, der ønsker at forbedre deres professionelle kommunikationsevner.

Hvis du investerer tid og går til din personlige udvikling med den rette mængde interesse, refleksion og ærlighed, vil du genvinde dig selv. Det betyder, at du vil vende tilbage til den, du oprindeligt var skabt til at være, før dine talenter og dit potentiale blev påvirket af dine relationer og omgivelser. Artiklerne og kapitlerne i bog 7 – Reclaim Yourself – vil gradvist blive præsenteret her, efterhånden som Per skriver dem.

Stærke artikler og film om psykologi

Inderst inde, bor det, der for hver af os føles sandt. Det, der tænder og driver os. Det, der er
Ethvert menneske, og ledere i særdeleshed, har stor gavn af at erkende, at de fleste af os er elsket for
Et behovsobjekt er det objekt, der bedst opfylder dit behov, og som får din indre spændingstilstand til at falde. Som
Menneskets følelsesmæssige fundament er dets selvværd. Enhver bygning bliver ikke stærkere end dens fundament. Forskellen på selvværd og selvtillid er,
Noget der adskiller mennesker fra dyr er vores kreativitet. Kreativitet kan defineres som evnen til at få nye idéer og
Tillid er defineret i Den Danske Ordbog som en stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne
Er du bevidst om, hvad der er din mission? Har du formuleret en mission, der hjælper dig til at definere
Et problem kan ses som en handling, vi mangler at gøre. Eller som noget vi mangler at lade være med
Inden for den terapeutiske skole, hvor jeg er uddannet, siger vi, at den eneste, der kan afvise en, er en

Kærligt samvær og seksualitet

Gør Verden Smukkere 6

Tiden mellem brylluppet og vores dages ende bliver sædvanligvis ikke beskrevet i eventyrene. Fokus ligger på tiden og trængslerne, der
Den Danske Ordbog definerer kærlighed som ”meget stærk følelse af ømhed og hengivenhed over for et levende væsen man holder
Kærlighed er en meget stærk følelse af ømhed, hengivenhed og uselvisk godhed, der frisætter, løfter og knytter mennesker sammen gennem
”Seksualitet er livet igennem et væsentligt aspekt af det at være menneske og omfatter køn, kønsidentitet og kønsroller, seksuel orientering,
Sandhed – det at indholdet i et udsagn eller en tankegang stemmer overens med virkeligheden eller tingenes virkelige væsen; udsagn
Løgn er ytring(er) der ikke er i overensstemmelse med sandheden. Hvide løgne. Sorte løgne. Ansvaret for at lyve ligger altid
Forventning – forestilling som man (bevidst) gør sig om noget fremtidigt; det, man forventer af noget eller nogen. I enhver
Er du blevet valgt af din partner? Har du valgt din partner? Har I begge for alvor valgt hinanden? Er
Et godt forhold er drevet af lyst og frivillighed frem for af vane og pligt. Er bidraget i forholdet generelt
Mennesker har en evne til at rumme, forstå og acceptere mange og meget forskellige holdninger. Vores evne til at rumme
Grænser – begrænsning med hensyn til, hvad der er acceptabelt, normalt eller forventeligt. Vi har alle vores grænser, også i
Uanset din nuværende alder rummer du alle aldre. Fra før du blev født, til den alder, du har nu. Det
Respekt – anerkendelse af nogens eller nogets værdi, status, vigtighed, berettigelse el.lign. Respekt betyder ikke nødvendigvis enighed men derimod, at
Troskab – loyalitet, pålidelighed og hengivenhed. Tanker er toldfri. Det betyder, at vi kan tænke, lige hvad vi vil, uden
Skam – ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt.
Her er endnu et emne, som du sikkert ikke har lært så meget om hjemmefra. Det kan få en afgørende
Hvis vi holder afstand til os selv og til vores drifter, bliver vi fremmedgjorte. Hvis vi seksuelt identificerer os med
Erfaring er viden eller færdighed opnået gennem praktisk øvelse, undersøgelse eller oplevelse. Begivenheder og oplevelser, der har efterladt indtryk, indgår
Sublimering – omformning af energi fra (seksuel) drift til fx intellektuel, kunstnerisk eller religiøs aktivitet. Vi kan vælge at sublimere
Nydelse – stærk følelse af sanseligt, kropsligt eller sjæleligt velvære, glæde og tilfredsstillelse. Nydelse. At være tryg. At kunne give

Selvværd og selvværdsledelse

Gør Verden Smukkere 5

Prinsessen har en dårlig dag. Hun orker ikke at gå tur med dragen. Hun sender sit barn videre til prinsen,
Selvværdet bliver funderet i den allertidligste barndom. Det etableres og påvirkes af udefra kommende kærlighed fra især mor og far
Den videnskabelige udvikling sker gennem såkaldte revolutioner, der opstår, når anomalier, dvs. uløselige problemer indenfor paradigmet, ophobes, således at paradigmet
Forudsætningen for at kunne give kærlighed til andre er, at vi elsker os selv. Du opbygger kærlighed til dig selv
Idéen om det personlige lederskab går i al sin enkelhed ud på, om du er direktør i dit eget liv.
Kernen i styrkelse af selvværdet er udtrykt i selvværdsmetodikkens 7 trin. Når du bruger selvværdsmetodikken, animerer du dig selv til
Hvis vi tænker på vores indre følelsesliv som en stor suppe af alle mulige følelser, der overordnet set sætter en
Det er vigtigt at anerkende og forstå, at dele af din hjerne er klog på andre ting end det, din
Det ubevidste og imaginære forbliver netop dette, hvis ikke vi undersøger og sprogsætter det, vi finder gennem sansning og observation.
Et specifikt behov mærkes som en indre spænding i os, der bliver større og større, indtil det møder det rette
Et behovsobjekt er det objekt, der bedst opfylder dit behov, og får din indre spændingstilstand til at falde. Er behovet
Et specifikt behov mærkes som en indre spænding i os, der bliver større og større indtil det møder det rette
Når vi italesætter ønsker om forandringer og måske ligefrem gentænker vores personlige narrativ, der er vores egen fortælling om os
Det er vigtigt at forstå, at når vi virkeligt begynder at elske os selv og tager ansvar for vores kærlighedsmæssige
Følelsesmæssig intelligens refererer til en persons evne til at identificere og håndtere egne og andres følelser. Den klassiske intelligenstestning vedrører
Selvværdsledelse udøves gennem en række specifikke selvværdsopbyggende kompetencer. Selvværdsledere hjælper et eller flere mennesker med at opbygge selvværd og kan
Selvværdslederens opgave er at inspirere og opmuntre til transformation, at igangsætte involverende processer, at skabe indsigt om værdien af selvværdsparadigmet,
Som selvværdsleder er det vigtigt at praktisere indhold og øvelser om selvværd fra bogens første del og træne nedenstående 4
Som selvværdsledere kender vi vores betydning og metoderne til at opbygge selvværd gennem selvværdsparadigmet, der er beskrevet i bogens første
Evnen til at involvere er central for enhver leder eller forælder. Involvering inkluderer gruppens diversitet og leder til ejerskab, co-creation
Mange af os er hårdt trænet i at give feedback på samme måde, som vi livet igennem selv har modtaget
Frihed og fællesskab i relation til styrkelse af selvværd og selvværdsledelse er funderet i tanken om frivillighed og en fælles

Transformation, kommunikation og Executive Presence

Gør Verden Smukkere 4

Visdommens frugter er viden. Viden og erfaring høstes gennem indsigt og empiri. Idéen om transformation bygger på idéen om et
Det meste af menneskets KARAKTER, SUBSTANS og STIL er relateret til dets selvværd: Autenticitet, integritet, omsorg, ydmyghed, tilbageholdenhed, selvsikkerhed, indsigt,
Integritet er en persons evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til
Det at være eller virke autentisk Integritet er betinget af selvværd. Det at være autentisk betyder, at vi er troværdige
Viden eller forståelse opnået gennem undersøgelser, erfaring eller tænkning. Executive Presence er i sin ypperste form det højeste niveau af
Tilstand uden bekymring, nervøsitet, travlhed el.lign.; (følelse af) harmoni eller afslappethed. Det kan være den måde, du tager din kop
Velvillig opmærksomhed eller forståelse. Synonymt med genklang. Det at et legeme i svingninger fremkalder tilsvarende svingninger i et andet legeme.
Idé eller forestilling om fremtiden. En god vision er et formuleret udtryk for noget, der er værd at stræbe efter,
Målrettet følelse; hævdelsen af at hensigten med og ikke virkningen af en moralsk handling er det man skal bedømme. I
Det at gå aktivt ind i en sag og engagere sig. Det at nogen eller noget er eller bliver involveret
Inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng. ”Der skal være plads til alle” og ”Der er altid plads til en
Loving, caring or tender care or support. It is time to take on a taboo. Let us talk about what
Det at udvise ærbødighed, respekt, underkastelse, beskedenhed el.lign. Ydmyghed kræver erkendelse, bevidsthed om livet og menneskers storhed – og bevidsthed
Det at være forsigtig og utilbøjelig til at vise handlekraft eller give mere fra sig end strengt nødvendigt. Det at
Evne til at få nye idéer og udtrykke dem (på en fantasifuld eller kunstnerisk måde). Det kunne for så vidt
Udveksling af informationer, budskaber og meddelelser mellem personer, dyr eller maskiner, især ved benyttelse af tegnsystemer, fx sprog. God kommunikation
Evne til sprogligt udtryk hvormed man giver en idé eller tanke form; måde at udtrykke sig på skriftligt eller mundtligt
Evne til at viderebringe viden eller erfaring til et publikum ved at fungere som mellemled. ”Natural born” formidler eller talent,
Evne til at skabe, udøve eller opfatte musik undertiden også om andre kunstarter, fx. Litteratur. De bedste formidlinger er musikalske.
Måde at optræde på. Måde at vise sig blandt andre på. Måde at se ud på. Adfærd, tilgængelighed og udseende.
Det at være selvsikker: Som er (for) sikker på sine gode sider, sit eget værd, sine evner, sin position osv.

Kommunikation og samarbejde

Gør Verden Smukkere 3

Idéen om fælles mål er, at to eller flere går sammen om at forene deres ressourcer for at nå et
Kongen genner et par adelsmænd om bag et gardin. Han tysser på prinsessen og en adelsdame. SURPRISE – kongen har
Følelse af eller tilbøjelighed til at være genert. Generthed opstår, når vi i samvær med andre ikke er sammen med
Det personlige lederskab hviler på et fundament af ansvarlighed. Når vi er bevidste om, hvad vi står for som mennesker
Feedback (tilbagemelding, kommentarer, respons) er et kraftfuldt instrument, vi alle i større eller mindre grad påvirkes af. Megen feedback gives
Når vi ser noget, vi ikke kan eller har svært ved at rumme, vil vi have, at det eller den
Misundelse udspringer af dårligt selvværd og ukærlighed – og deraf manglende rummelighed. Har vi manglet omsorg og interesse, har vi
Uanset hvem vi er, bliver vi præget af det, vi møder i livet. Vi bliver tonet af vores omgivelsers værdier
Ordsproget har betydningen “anstrenge sig mindst muligt for at opnå noget; vælge den nemmeste løsning”. Ved at gøre det slipper
I stedet for at bestemme over andre, manipulere, pålægge skyld og opbygge dårlig samvittighed er der den mulighed at synliggøre,
Meget bliver sagt, og mange handlinger finder sted, uden at intentionen er tydelig for såvel afsender som modtager. Det giver
Manipulation er “Påvirkning af personers tanker og holdninger ved hjælp af udspekulerede, ofte ufine metoder”. Manipulation handler om at få
Det er en vigtig forudsætning for at kunne mærke os selv, at vi sætter grænser og er afgrænsede i forhold
Har du dig selv kær, så varetag dine og dine nærmestes interesser med omhu og find dig ikke i noget,
Når vi tror, at ingen andre har medlidenhed med os, har vi det ofte med os selv. Når vi møder
Når vi er føler os uden for, er det fordi, vi enten ER uden for eller fordi, vi ikke er
Vi inspireres af nærvær og autenticitet. Des mere autentiske, ægte og nærværende vi er, des mere interessante er vi at
Når vi bliver udsat for mobning, kan det være fra fysisk eller psykisk stærke, noget aggressive, usikre og afstumpede mennesker,
Når vi er smålige, er det ofte fordi, vores grænser er blevet overskredet; vi er måske blevet vrede, afmålte, påpasselige
Vi mennesker kan adresseres verbalt og nonverbalt. Uanset formen for kommunikation er det vigtigt, at den, der tager initiativ til
Mulighed for at kontrollere eller styre personer og begivenheder i kraft af éns position eller ressourcer. Evne til at påvirke
Når vi forfølger vores talent og ægte interesser, får vi det godt samtidig med, at det unikke i os dyrkes.
Indstilling der fordømmer visse forhold og samtidig accepterer visse andre, lige så forkastelige forhold. Når vi moraliserer over for andre,
Der findes mange former for rygter og sladder, der kan spænde lige fra overfladisk, underholdende petitstof til ondsindet, livsødelæggende sladder.
Begejstring er livfuldhed. Ingen begejstring uden liv, kærlighed og perspektiv. Når vi fødes er forudsætningerne for begejstring heldigvis til stede
Når vi er personligt uansvarlige og har mistet troen på, at vi aktivt kan gøre en forskel – og dermed
(Uønsket) indflydelse som en gruppe kan udøve på et eller flere medlemmer af gruppen. Når vi bliver udsat for gruppepres,
Her repeteres janteloven, så vi helt præcist ved, hvilket ukærligt menneskesyn vi skal sætte alle vores kræfter ind på at
Snedig eller ondskabsfuld adfærd der har til formål at skabe splid, stille nogen i et dårligt lys, opnå en fordel
Seksualiteten er en af menneskets vigtigste drivkræfter til at indgå forbindelser og cementere relationer. Det er derfor vigtigt at være
Vedtagen eller uskreven, almindeligt anerkendt regel eller regelsæt der påvirker menneskers adfærd, holdninger m.m. Normer og konventioner tjener til at
Vi mennesker udvikles af at blive spejlet af et andet menneske. Især ved at få et kvalificeret modspil fra et
Grupper består af følsomme individer, der hver især skal mødes lige der, hvor de er. Kommunikation og samvær skal indrettes
Meget af det, der foregår i verden, sker som konsekvens af noget andet eller per automatik og uden egentligt formål.
Når vi praler, er det grundlæggende fordi, vi ikke er blevet rost, set og hørt nok. Vi skruer op for
Projektiv identifikation finder sted, når vi gør os til det, andre siger, vi er. Spørgsmålet er, hvordan vi overhovedet kan
Udveksling af informationer, budskaber og meddelelser mellem personer, dyr eller maskiner, især ved benyttelse af tegnsystemer, fx sprog. God kommunikation
Arbejde som flere personer, organisationer el.lign. udfører i fællesskab, og om det at indgå i et sådant arbejde. En af
Mennesker næres af gode relationer og godt samvær. Der er ikke ret meget, der er vigtigere end netop det. Relationer
Fundamentet i det personlige lederskab er personlig ansvarlighed. Ansvarlighed hviler på selvværd. Er selvværdet ikke intakt, sætter vi sandsynligvis vores

Relationer og samvær

Gør Verden Smukkere 2

Elsker du din næste, som den første og dig selv som den sidste? Så er der for alvor basis for
I vores valg af partner vil vi på et ubevidst plan altid forsøge at genskabe det oprindelige udgangspunkt fra vores
Egoisme betyder egenkærlighed. Egoist betyder yderst egenkærlig og selvoptaget. Mens det at have et egoistisk ønske eller syn betyder selvisk,
I den første Gør Verden Smukkere bog er sammenhængen mellem afspænding og spænding og forholdet mellem behov og behovsobjekter beskrevet.
Når vi føler skyld, er det fordi vi i forbindelse med en uordentlig handling eller undladelse kommer til at skylde