A for Animals

Introduktion 

Verden står over for en global miljøkrise, og udbredelsen af fabrikslandbrug er en væsentlig bidragyder til dette problem. Den stadig stigende efterspørgsel på animalske produkter har udløst omfattende skovrydning med deraf følgende tab af biodiversitet.

Indholdsfortegnelse

Skovrydning og tab af biodiversitet

I Amazonas ryddes der skov i et hidtil uset tempo. Der er brug for enorme arealer til græsgange til kvæg og til marker, hvor man kan dyrke afgrøder til foder. Produktionen af animalske fødevarer er blevet en af hovedårsagerne til den massive skovrydning.

Ifølge FN er menneskelige aktiviteter som skovrydning, overfiskeri og forurening årsag til, at op mod en million plante- og dyrearter er i fare for at uddø.

Dette tab i biodiversitet er katastrofalt, idet en mangfoldighed af livsformer på Jorden sikrer frisk luft, rent vand og en næringsrig jord og er helt afgørende for at opretholde robuste økosystemer.

Udryddelse af skove og andre naturlige økosystemer fratager mange plante- og dyrearter deres vigtige levesteder og tvinger dem til at migrere eller tilpasse sig nye miljøer. Det fører til konkurrence om ressourcerne og øget prædation, hvor ét dyr æder et andet dyr (dets bytte). Det kan yderligere reducere bestandene af allerede truede arter. 

I fabrikslandbrug er der desuden ofte et stort forbrug af pesticider og andre kemikalier. Disse stoffer rammer bredt og skader også de arter, vi ønsker at bevare, hvorved biodiversiteten reduceres yderligere.

Alternativer til fabrikslandbrug

Plantebaserede alternativer til animalske produkter udgør en mere bæredygtig og etisk tilgang til produktion af fødevarer til mennesker og begrænser både miljøpåvirkninger og tab af biodiversitet.

Sammenlignet med en kost med et højt indhold af animalske produkter kræver en kost, der overvejende eller helt er baseret på planter, langt færre ressourcer som jord, vand og energi.

Produktionen af foder til verdens mange landbrugsdyr fylder enormt meget.

Hvis vi dyrker korn og grøntsager til mennesker på vores marker i stedet for til dyr, ville vi kunne brødføde langt flere mennesker i verden på meget mindre plads. I Danmark bruger vi halvdelen af vores landareal – og 80 procent af det samlede landbrugsareal – på at dyrke foder til især køer og svin. Dertil kommer, at Danmark hvert år importerer store mængder soja, der skal bruges til dyrefoder. Produktionen af denne mængde soja optager et område i Sydamerika, der er større end Sjælland.

Forskning viser, at et skift til plantebaseret kost kan reducere arealanvendelsen med op til 80%.

En plantebaseret kost udleder desuden færre drivhusgasser, og her ville et skift til plantebaseret kost kunne sænke udledningen af drivhusgasser med op til 70%.

En plantebaseret kost har også mange sundhedsmæssige fordele. Plantebaseret kost kan reducere risikoen for kroniske sygdomme som hjertesygdomme, type 2-diabetes og nogle former for kræft. Desuden er en plantebaseret kost rig på antioxidanter, som kan hjælpe med at reducere inflammation i kroppen og forbedre det generelle helbred (se vores artikler om plantebaseret kost og sundhed under fanen “H for Health”).

Konklusion 

Fabrikslandbrug og skovrydning udgør store miljømæssige udfordringer for verden i dag. Fabrikslandbrug bidrager til tab af biodiversitet, nedbrydning af økosystemer og udtømning af naturressourcer. Plantebaserede alternativer til animalske produkter udgør en mere bæredygtig og etisk forsvarlig metode til produktion af fødevarer til mennesker. Ved at reducere vores afhængighed af animalske produkter kan vi bidrage til at beskytte planeten og sikre en sundere fremtid for de kommende generationer. Det er nødvendigt, at vores landbrug omstilles til en grønnere og mindre belastende produktion. Det kræver, at vi producerer langt færre landbrugsdyr og giver liv og plads tilbage til den vilde natur.

Du skal være medlem for at se og tage testen.