1. Klimaforandringer 

Vores håndtering af klimaforandringer er måske det mest kritiske emne inden for bæredygtighed på grund af de vidtrækkende konsekvenser for miljøet, samfundet og økonomien. At reducere udledningen af drivhusgasser, fremme vedvarende energi og indføre bæredygtig arealanvendelse er afgørende for at tackle klimaforandringerne.

2. Biodiversitet 

FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”

Beskyttelse af biodiversitet og bevarelse af økosystemer er helt grundlæggende for at opretholde en modstandsdygtig og sund planet. Dette kan vi opnå gennem bevaringsarbejde, bæredygtigt land- og skovbrug og bestræbelser på at minimere ødelæggelsen af levesteder.

3. Bæredygtig energi

Indholdsfortegnelse

Hvis vi skifter til vedvarende energikilder som sol-, vind- og vandkraft, reducerer vi udledningen af drivhusgasser betydeligt, forbedrer luftkvaliteten og gør os mindre afhængige af energikilder fra fossile brændstoffer.

4. Bæredygtigt landbrug

Vi skal fremme økologi og bæredygtige landbrugsmetoder, reducere madspild og støtte lokale fødevaresystemer. Herved kan vi afbøde landbrugets negative miljøpåvirkninger.

5. Bevarelse af vand

Adgang til rent vand og en bæredygtig forvaltning af vandressourcer er afgørende for menneskers sundhed, landbruget og miljøet.

Indførelse af vandbesparende tiltag, beskyttelse af vores vandmiljø og drikkevandsforsyning samt forbedringer af vandinfrastrukturen kan hjælpe os med at opnå dette.

6. Cirkulær økonomi

Vi skal væk fra en lineær “fremstil-køb-smid væk”-økonomi og i stedet fremme en cirkulær økonomi, der prioriterer genanvendelse og affaldsreduktion. Herved kan vi bremse udtømningen af Jordens ressourcer og minimere affaldsmængden.

7. Bæredygtig transport

Transportsektoren er en væsentlig bidragsyder til udledning af drivhusgasser. Vi skal fremme bæredygtige transportformer som cykling, gang og offentlig transport, der kan bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser og forbedre luftkvaliteten.

8. Grønne bygninger

Vi skal i langt højere grad bevare og istandsætte allerede eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt. Ved nybyggeri kan design og konstruktion af energieffektive bygninger, der bruger bæredygtige materialer og minimerer affald, reducere miljøpåvirkningen fra byggeriet betydeligt.

9. Social kapital

Det er vigtigt, at bæredygtighedsindsatsen prioriterer social lighed og retfærdighed for at sikre, at alle mennesker har adgang til et sundt miljø og bæredygtige ressourcer.

10. Bæredygtige virksomheder

Ved at tilskynde virksomheder til at indføre bæredygtig praksis, minimere deres miljømæssige aftryk og fremme social ansvarlighed kan vi skabe betydelige fremskridt i retning af en mere bæredygtig verden.

Du skal være medlem for at se og tage testen.

 1. Det mellemstatslige panel for klimaændringer (IPCC). (2018). Global opvarmning på 1,5 °C. Hentet fra https://www.ipcc.ch/sr15/
 2. National Aeronautics and Space Administration (NASA). (2020). Klimaforandringer: Hvordan kan vi vide det? Hentet fra https://climate.nasa.gov/evidence/
 3. Konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD). (n.d.). Hvad er biodiversitet? Hentet fra https://www.cbd.int/biodiversity/about-biodiversity/
 4. De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP). (2019). Globale udsigter for miljøet: Sund planet, sunde mennesker. Hentet fra https://www.unep.org/resources/report/global-environment-outlook-6
 5. Det Internationale Energiagentur (IEA). (2020). Vedvarende energi 2020. Hentet fra https://www.iea.org/reports/renewables-2020
 6. De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP). (2019). Bæredygtig energi til alle. Hentet fra https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
 7. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). (2019). Bæredygtigt landbrug. Hentet fra http://www.fao.org/sustainable-agriculture/en/
 8. De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP). (2019). Globale udsigter for miljøet: Sund planet, sunde mennesker. Hentet fra https://www.unep.org/resources/report/global-environment-outlook-6
 9. De Forenede Nationers vand. (n.d.). Vand til bæredygtig udvikling. Hentet fra https://www.unwater.org/water-facts/sustainable-development/
 10. Verdensnaturfonden (WWF). (2020). Vandbeskyttelse. Hentet fra https://www.worldwildlife.org/initiatives/water-conservation
 11. Ellen MacArthur Foundation. (2019). Hvad er en cirkulær økonomi? Hentet fra https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
 12. Den Europæiske Kommission. (2020). Cirkulær økonomi. Hentet fra https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
 13. Det Internationale Energiagentur (IEA). (2021). Globale udsigter for elbiler 2021. Hentet fra https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
 14. De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC). (n.d.). Bæredygtig transport. Hentet fra https://unfccc.int/topics/transport/sustainable-transportation
 15. United States Green Building Council (USGBC). (n.d.). LEED-klassificeringssystem. Hentet fra https://www.usgbc.org/leed
 16. World Green Building Council. (n.d.). Hvad er grønt byggeri? Hentet fra https://www.worldgbc.org/what-is-a-green-building
 17. De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP). (2019). Mål 10: Mindre ulighed. Hentet fra https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
 18. Verdenssundhedsorganisationen (WHO). (n.d.). Lighed i sundhed. Hentet fra https://www.who.int/health-topics/health-equity
 19. Global Reporting Initiative (GRI). (n.d.). Rapportering om bæredygtighed. Hentet fra https://www.globalreporting.org/standards/sustainability-reporting/
 20. FN’s Global Compact. (n.d.). Virksomhedens bæredygtighed. Hentet fra https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
 21. De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP). (2019). Globale udsigter for miljøet: Sund planet, sunde mennesker. Hentet fra https://www.unep.org/resources/report/global-environment-outlook-6
 22. Verdensbanken. (2021). Sikke et affald 2.0: Et globalt øjebliksbillede af håndtering af fast affald frem til 2050. Hentet fra https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
 23. De Forenede Nationers Verdensturismeorganisation (UNWTO). (n.d.). Bæredygtig turisme. Hentet fra https://www.unwto.org/sustainable-tourism
 24. Verdensnaturfonden (WWF). (2021). Bæredygtige rejser. Hentet fra https://www.worldwildlife.org/initiatives/sustainable-travel
 25. Det Internationale Energiagentur (IEA). (2020). Perspektiver for energiteknologi 2020. Hentet fra https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2020
 26. De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC). (n.d.). Rene teknologier. Hentet fra https://unfccc.int/topics/technology/clean-technologies
 27. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). (n.d.). Fiskeri og akvakultur. Hentet fra http://www.fao.org/fishery/en/
 28. FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’er). (n.d.). Livet under vandet. Hentet fra https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
 29. Miljøstyrelsen (EPA). (2021). Miljøundervisning. Hentet fra https://www.epa.gov/education
 30. De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP). (n.d.). Miljøundervisning. Hentet fra https://www.unep.org/resources/toolkits/environmental-education-toolkit